ZipBag.cz

facebook

Originální tašky a pouzdra ze zipuVŠEOBECNÉ Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.zipbag.cz (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na právní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím, z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.zipbag.cz (dále jen „i-obchod“)

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (především ust. §733 a násl.) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Je-li smluvní stranou jiný subjekt než ten, který je uvedený v bodě 1.2 tohoto článku, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která učiní vůči prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, tj. odešle elektronickou objednávku zpracovanou systémem i-obchodu.

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky i-obchodu, celkovou cenu objednávky, způsob platby za objednané zboží a místo, čas a způsob doručení objednaného zboží.

Tyto Obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Povinnosti prodávajícího
1. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat pouze zboží, které:
* odpovídá druhu, množství, kvalitě i ceně platné v den odeslání elektronické objednávky.
2. Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména:
* fakturu;
3. Prodávající je povinen zboží zabalit a zabezpečit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
4. Prodávající nenese zodpovědnost:
* za pozdní dodání zboží zaviněné přepravní společností;
* za poškození zásilky způsobené přepravní společností;
* za nedodání zboží, ke kterému došlo zaviněním výrobce, resp. dodavatele, v důsledku jakýchkoliv provozních omezení, např. zastavení výroby spotřebovávaného materiálu.

3. Povinnosti kupujícího
1. Kupující se zavazuje:
* objednané zboží řádně převzít a zkontrolovat neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv nejasností tyto okamžitě oznámit přepravci a prodávajícímu, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení;
* zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem zvoleným v elektronické objednávce.
2. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až úplným uhrazením kupní ceny.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží.

4. Objednávka, storno
1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech jejich povinných částí. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami ve znění platném ke dni odeslání objednávky.
2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a jsou považované za závazné.
3. Přijetí objednávky je potvrzené emailem zaslaným na adresu zadanou zákazníkem při odeslání objednávky, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy.
4. Prodávající je oprávněn při vyšší ceně objednaného zboží (nad 5.000,- Kč), požadovat autorizaci provedené objednávky (telefonicky či písemně). V případě odmítnutí takové autorizace, nebude objednávka akceptována.
5. Kupující je oprávněn stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání.

5. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě, je kupující povinen zaslat prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, popř. čísla faktury a čísla bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 tohoto článku, je kupující povinen vydat předmět koupě včetně příslušenství. Kupující je povinen dále vydat zboží nepoškozené a v originálním obalu. V opačném případě vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody, která mu tímto byla způsobena a kterou si také může započíst oproti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny. Takto snížená kupní cena bude prodávajícímu vrácena do 10 dnů ode dne vrácení zboží.


6. Dodací podmínky a termíny
1. Místem plnění smlouvy se rozumí korespondenční adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno prodávajícím či přepravní společností.
2. Dodání zboží je uskutečněno jeho převzetím kupujícím.
3. Dodavatel se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání objednávky. Nedodání zboží do 14 dnů opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

7. Kupní cena a platby
1. Všechny ceny uvedené v i-obchodě jsou cenami konečnými, tj. včetně DPH.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen či dodavatelských podmínek výrobců či dodavatelů zboží, jež bude způsobeno především oslabením české koruny. Kupujícímu vzniká v takovém případě právo odstoupit od smlouvy.
3. Kupující může kupní cenu zaplatit níže uvedenými způsoby:
* převodním příkazem – zálohovou fakturu uhradí kupující převodem ze svého účtu na účet prodávajícího
. Jako variabilní symbol uvede číslo zálohové faktury;
* dobírkou – při převzetí od smluvního přepravce;
* v hotovosti – při osobním převzetí na výdejním místě
4. Pokud zákazník zvolí platbu prostřednictvím bezhotovostního platebního styku, bude zboží vyexpedováno až po připsání celkové kupní ceny na účet prodávajícího.

8. Záruka a reklamace
Reklamaci zboží nakoupeného v internetovém obchodě www.zipbag.cz včetně stanovení záručních dob upravuje Reklamační řád.

9. Slevy, poštovné, balné
1. Prodávající, dle svojí obchodní strategie, poskytuje slevy, které nejsou ze strany kupujícího nárokovatelé, pokud nejsou uvedené v den odeslání elektronické objednávky na stránkách i-obchodu.

10. Závěrečné ustanovení
1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Platnost změněných Obchodních podmínek je ode dne jejich zveřejnění na www.zipbag.cz.
2. Tyto obchodní podmínky mají vůči kupujícímu účinnost dnem uzavření kupní smlouvy, tj. potvrzením závazné elektronické objednávky kupujícího prodávajícím.
3. Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.zipbag.cz podléhají autorským právům a nesmějí být kopírované či jinak užívané bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2010.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro uplatňování a vyřizování případných reklamací zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.zipbag.cz.

1. Základní ustanovení

Reklamační řád internetového obchodu www.zipbag.cz se vztahuje na zboží zakoupené v tomto obchodě, které bylo reklamováno před uplynutím stanovené záruční doby. Tento reklamační řád je v souladu s příslušnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě www.zipbag.cz, převzetím zboží vyslovuje souhlas s tímto záručním řádem a ten se stává součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy.

2. Podmínky záruky

2.1 Doba trvání

Minimální délku záruční doby upravují platné právní předpisy, které činí 24 měsíců. Záruční lhůta na zakoupené zboží začíná plynout od chvíle vystavení faktury. Pokud je výrobek reklamován a přijat do záruční opravy, je následně záruční lhůta o dobu této opravy prodloužena. V případě, že je reklamovaný výrobek vyměněn, je na tento nový výrobek vystaven dodací list, čímž začíná běžet nová záruční lhůta.

2.2 Uplatnění záruky

Pro nahlášení zjištěných vad či informování se o stavu nahlášených reklamací je určen e-mail: objednavky@zipbag.cz
V zaslaném emailu je nutné přesně specifikovat závadu a uvést fakturační údaje včetně čísla faktury, popř. čísla objednávky, které je uvedeno v mailu, který obchod www.zipbag.cz zaslal jako potvrzení provedené objednávky zboží.


3. Vyřízení reklamace


Prodávající je povinen vyřídit reklamaci prodaného zboží bez zbytečných odkladů, avšak nejpozději, v souladu s platnými předpisy, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající a zákazník vysloveně dohodnou jinak, pozbývá toto ustanovení platnost.

4. Povinnosti zákazníka


Zákazník je povinen během převzetí zboží nakupovaného prostřednictvím internetového obchodu www.zipbag.cz provést prohlídku obalu. Pokud při takové prohlídce zjistí známky poškození obalu, může odmítnout jeho převzetí, avšak o tomto je povinen informovat prodávajícího na emailovou adresu objednavky@zipbag.cz.


Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi údaji na faktuře či dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen o těchto nesrovnalostech ihned informovat prodávajícího.

5. Závěrečná ustanovení


Reklamační řád internetového obchodu www.zipbag.cz je platný od 1. června 2011.